Statut Udruženja sudija Crne Gore - Podgorica (USCG) donijet je na Skupštini Udruženja, dana 11.12.1998. godine, izmijenjen dana 30.10.2011. godine i dana 29.10.2017. godine tako da prečišćen tekst glasi:

 

STATUT

UDRUŽENJA SUDIJA CRNE GORE

 

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom uređuje se:

 1. Naziv, sjedište i znak Udruženja
 2. Područje djelovanja Udruženja
 3. Zastupanje Udruženja
 4. Ciljevi Udruženja
 5. Djelatnost kojima se ostvaruju ciljevi
 6. Javnost rada Udruženja
 7. Članstvo i članarina
 8. Prava i obaveze članova
 9. Unutrašnja organizacija Udruženja
 10. Tijela Udruženja
 11. Imovina Udruženja
 12. Priznanje i nagrade
 13. Prestanak Udruženja

 

Član 2

Udruženje sudija Crne Gore - USCG (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljni, profesionalni i nezavisni oblik udruživanja sudija u Crnoj Gori, koje se zalaže za uspostavljanje nezavisnog, samostalnog, stručnog, efikasnog i odgovornog sudstva afirmacijom prava kao struke, unapređenjem propisa, jačanjem ugleda, profesionalne etike i dostojanstva sudija i uspostavljenjem materijalne i društvene sigurnosti sudijskog poziva i koji se radi zaštite i ostvarivanja zajedničkih ciljeva podvrgavaju pravilima koja se uređuju ovim Statutom.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica koji stiče upisom u registar koji vodi nadležni državni organ.

Udruženje se može učlanjivati i sarađivati sa sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu.

 

I   NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

 

Član 3

Naziv Udruženja glasi: Udruženje sudija Crne Gore - Podgorica.

Skraćeni naziv glasi USCG.

Sjedište Udruženja je u Podgorici, ul. Njegoševa br. 10.

 

Član 4

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: ASSOCIATION OF JUDGES OF MONTENEGRO.

 

Član 5

Pečat Udruženja je okruglog oblika i na njegovoj kružnoj liniji je izrezan tekst "Udruženje sudija Crne Gore- Podgorica", a na sredini je izrađen znak boginje pravde.

 

II   PODRUČNA DJELOVANJE UDRUŽENJA

 

Član 6

Udruženje djeluje na teritoriji Države Crne Gore.

 

III   ZASTUPANJE UDRUŽENJA

 

Član 7

Udruženje zastupa predsjednik.

Pojedine poslove zastupanja predsjednik može prenijeti na treća lica.

U slučaju spriječenosti predsjednika, Udruženja zastupa predsjednik ili član izvršnog odbora kojeg on odredi.

 

IV   CILJEVI UDRUŽENJA

 

Član 8

Ciljevi Udruženja su:

-        unapređenje i dosljedno poštovanje ustavnosti i zakonitosti kao vrhunskih pravnih i etičkih vrijednosti građanskog društva, jačanje pravne države i vladavina prava

-        afirmacija prava kao struke i nauke

-        očuvanje i jačanje nezavisnosti sudijske vlasti

-        zaštita dostojanstva i ugleda sudija i sudijskog poziva

-        zalaganja za postizanje odgovarajućeg socijalnog i materijalnog statusa sudija

-        stručno usavršavanje sudija

 

V   DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

 

Član 9

Ciljevi iz člana 8 Statuta ostvaruju se:

-        suprotstavljanjem svim povredama Ustava i zakona

-        zalaganjem za odgovarajući društveni i materijalni položaj sudija

-        učestvovanjem u organizaciji sudske vlasti, kao i u donošenju zakona i podzakonskih akata u vezi sa sudskom vlašću

-        suprostavljanje svakom nedozvoljenom pozivanju sudija zbog obavljanja sudijske dužnosti

-        organizovanje stručnih seminara, savjetovanja, predavanja i drugih oblika stručnog

-        usavršavanja, povezivanjem i stručnom saradnjom sa pravnim fakultetima u Crnoj Gori

-        povezivanjem i stručnom saradnjom sa udruženjima iste vrste u inostranstvu

-        izdavanjem stručnog časopisa, drugih publikacija i sredstava javnog komuniciranja (Web stranici i sl.)

-        ostalim aktivnostima kojima mogu da se ostvare ciljevi Udruženja.

 

 

VI   JAVNOST RADA UDRUŽENJA

 

Član 10

Djelovanje Udruženja je javno.

Javnost rada Udruženja se osigurava i ostvaruje pravovremenim i potpunim obavještavanjem članova na sjednicama organa društva i javnim saopštavanjem.

Član 11

Sjednice organa društva su otvorene za javnost.

Javnost se samo izuzetno može isključiti i to:

-        kada se raspravlja o pitanjima koja predstavljaju poslovnu tajnu

-        kada se to odluči na sjednici Udruženja zbog naročito važnih razloga predviđenih zakonom.

 

VII  ČLANSTVO I ČLANARINA U UDRUŽENJU

 

Član 12

Član Udruženja može biti sudija svih sudova u Crnoj Gori, koji prihvata Statut i ciljeve Udruženja.

 

Član 13

Udruženje vodi evidenciju svog članstva.

 

Član 14

Članovi Udruženja plaćaju Udruženju članarinu, čiju visinu utvrđuje Skupština Udruženja.

 

VIII PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

 

Član 15

Prava i dužnosti članova Udruženja su:

-        da učestvuje u radu Udruženja

-        da bira i bude biran u tijelima Udruženja

-        da se zalaže za ostvarivanje ciljeva, zadataka i programa Udruženja

-        da organima Udruženja daje pismene inicijative za donošenje ili izmjene zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti pravosuđa

-        da bude redovno obavještavan o radu Udruženja i materijalno- finansijskom poslovanju Udruženja

-        da bude redovno obavještavan o pitanjima koja su od značaja za unapređenje rada Udruženja

-        da čuva i podiže ugled Udruženja

-        da redovno plaća članarinu

Član 16

Članstvo u Udruženju prestaje:

-        istupanjem na osnovu pismene izjave

-        isključenjem iz članstva

-        prestankom svojstva iz čl. 12 Statuta

-        smrću

Član 17

Član Udruženja može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili Kodeksa sudijske etike ili kada ne postupa u skladu sa ciljevima Udruženja.

Odluku o isključenju donosi Skupština Udruženja.

 

IX   ORGANI UDRUŽENJA

 

Član 18

Stalni organi Udruženja su:

-        Skupština Udruženja

-        Izvršni odbor Udruženja

-        Predsjednik Udruženja

-        Sekretar Udruženja

Članovi stalnih tijela biraju se na četiri godine i mogu biti birani više puta

Povremena tijela Udruženja osniva Izvršni odbor na predlog Predsjednika Udruženja.

U odluci o osnivanju povremenih tijela Udruženja određuje se njihov djelokrug i vrijeme djelovanja. Mandat članova povremenih tijela ne može trajati duže od mandata stalnih tijela Udruženja.

 

 

X   SKUPŠTINA UDRUŽENJA

 

Član 19

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine predstavnici svih sudova u Crnoj Gori i to:

-        po jedan predstavnik sudova koji broje do 10 sudija

-        po dva predstavnika sudova koji broje do 20 sudija i

-        po tri predstavnika sudova koji broje preko 20 sudova.

 

Član 20

Skupština može biti redovna i vanredna.

O zasijedanju Skupštine obavještavaju se svi članovi.

 

Član 21

Redovna Skupština zasijeda najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Predsjednik Udruženja najmanje 30 dana prije zasijedanja.

Izuzetno, ovaj rok može da bude kraći.

Odluka o sazivanju Skupštine mora da sadrži vrijeme i mjesto održavanja i predlog dnevnog reda.

 

Član 22

Vanrednu Skupštinu saziva Predsjednik Udruženja po sopstvenoj inicijativi na zahtjev Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine, a po ukazanoj potrebi.

Predsjednik Udruženja dužan je da sazove vanrednu Skupštinu u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Na Vanrednoj Skupštini se raspravlja samo o pitanjima zbog kojih je sazvana i po predloženom dnevnom redu.

 

Član 23

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine (Udruženja), kojeg u odsustvu mijenja zamjenik.

Skupština Udruženja može da donese odluke ako je prisutno više od polovine članova i ako za iste glasa većina prisutnih.

Ukoliko Skupštini ne prisustvuje potreban broj članova, novo zasijedanje Skupštine saziva se u roku od 30 dana.

Na novom zasijedanju Skupštine može da radi i punovažno odlučuje ukoliko je prisutno više od trećine članova.

 

Član 24

Skupština Udruženja:

-        saziva opštu sjednicu članova Udruženja

-        usvaja i proglašava Statut Udruženja

-        vrši verifikaciju mandata svojih članova

-        razmatra opšta pitanja iz okvira rada Udruženja i utvrđuje opšte smjernice za aktivnost     Udruženja

-        bira i razrješava Predsjednika, Sekretara i članove Izvršnog odbora

-        donosi konačnu odluku o isključenju člana iz Udruženja

-        bira počasne članove Udruženja

-        donosi poslovnik o svom radu

-        usvaja finansijski izvještaj i finansijski plan Udruženja

-        razmatra i usvaja izvještaj o radu organa Udruženja

-        donosi odluku o prestanku Udruženja i

-        obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

 

Izvršni odbor Udruženja

 

Član 25

Izvršni odbor je organ upravljanja Udruženjem i bira se iz reda članova Skupštine.

Izvršni odbor broji 7 (sedam) članova.

Predlog za izbor članova Izvršnog odbora sačinjava Skupština i na listi je onoliki broj kandidata koliko se bira, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih sudova.

Predsjednika i članove Izvršnog odbora bira Skupština.

Predsjednik Izvršnog odbora saziva sjednice i rukovodi radom Izvršnog odbora.

Predsjednik i članovi Izvršnog odbora odgovaraju za svoj rad Skupštini.

 

Član 26

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 (četiri) godine.

Mandat članova Izvršnog odbora može da prestane:

-        iz razloga predviđenih članom 16 ovog Statuta

-        na lični zahtjev

-        odlukom Izvršnog odbora, zbog neopravdanih izostanaka sa sjednice Izvršnog odbora.

-        razrješenjem, na prijedlog jedne trećine delegata  - članova Skupštine

 

Član 27

Izvršni odbor donosi odluke ako sjednici prisustvuje većina članova i ako za iste glasa većina prisutnih.

U naročito hitnim slučajevima Izvršni odbor može donositi odluke pismenim izjašnjenjem članova.

U radu Izvršnog odbora mogu učestvovati Predsjednik i Sekretar Udruženja.

 

Član 28

Izvršni odbor Udruženja:

-        sačinjava nacrt i predlog Statuta

-        izvršava odluke Skupštine

-        sačinjava programe i planove godišnjih aktivnosti Udruženja

-        podnosi izvještaj o svom radu Skupštini Udruženja

-        obavlja finansijske i materijalne poslove i podnosi izvještaj Skupštini

-        izvršava i druge poslove po nalogu Skupštine kao i one poslove koji ovim Statutom nijesu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.

 

Član 29

Skupština i Izvršni odbor mogu organizovati stalne i povremene komisije radi proučavanja pojedinih pitanja i davanja inicijativa i predloga za uspješno ostvarivanje svojih ciljeva.

 

Predsjednik Udruženja

 

Član 30

Predsjednik Udruženja osigurava pravilan i zakonit rad Udruženja, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Predsjednika Udruženja u slučaju spriječenosti mijenja zamjenik.

 

Član 31

Predsjednik Udruženja:

-        saziva sjednice Skupštine i predlaže dnevni red

-        sprovodi odluke Skupštine i Izvršnog odbora

-        priprema i predstavlja program rada Udruženja u javnosti i na skupovima u zemlji i inostranstvu

-        kontroliše rad komisija Udruženja

-        obavlja poslove iz nadležnosti Izvršnog odbora koji ne trpe odlaganje

$1-        podnosi izvještaj o svom radu Skupštini i Izvršnom odboru Udruženja.

 

Član 31a

Mandat predsjednika Udruženja može da prestane:

-        iz razloga predviđenih članom 16 ovog Statuta

-        na lični zahtjev

-        razrješenjem na prijedlog jedne trećine delegata - članova Skupštine

 

Sekretar Udruženja

 

Član 32

Sekretar Udruženja:

-        brine o urednom vođenju članstva Udruženja

-        vodi zapisnik na sjednicama Izvršnog odbora

-        obavlja stručne poslove za potrebe Predsjednika Udruženja i Izvršnog odbora

-        rukuje pečatom Udruženja i odgovoran je za njegovo čuvanje i propisanu upotrebu

-        za svoj rad Sekretar odgovara Predsjedniku i Izvršnom odboru Udruženja.

Mandat Sekretara traje 4 (četiri) godine, a može da prestane iz istih razloga kao i mandat predsjednika Udruženja.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Sekretara, Predsjednik Udruženja određuje vršioca dužnosti iz reda članova Izvršnog odbora.

 

XI   IMOVINA UDRUŽENJA I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

 

Član 33

Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, pokretne stvari i druga imovinska prava koja je Udruženje steklo u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Član 34

Udruženje stiče imovinu prihodima od:

-        članarine

-        poklona i donacija

-        prihoda od djelatnosti Udruženja (savjetovanja, seminara i sl.)

-        izdavačke djelatnosti

-        ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Član 35

Imovinom Udruženja upravlja Izvršni odbor, Predsjednik i Sekretar na najsvrsishodniji način radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

Novčana sredstva za rad Udruženja vode se na posebnom računu kod neke od poslovnih banaka.

 

Član 36

Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruženje ostvari dobit, ona se može koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruženja kojima se ostvaruju ciljevi Udruženja utvrđeni ovim Statutom.

 

XII   PRIZNANJE I NAGRADE

 

Član 37

Udruženje može dodijeliti priznanje i nagrade svojim članovima, kao i drugim osobama za razvoj i unapređenje ciljeva Udruženja.

Odluku o dodjeli priznanja donosi Skupština Udruženja na predlog Izvršnog odbora Udruženja.

 

XIII  PRESTANAK UDRUŽENJA

 

Član 38

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine Udruženja.

Prestankom rada Udruženja preostala imovinа Udruženja dodjeljuje se Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore.

XIV  IZMJENE I TUMAČENJE STATUTA

 

Član 39

Statut je opšti akt Udruženja i svi drugi akti Udruženja moraju da budu u saglasnosti sa odredbama Statuta.

Izmjene i dopune Statuta i donošenje novog Statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor. Skupština Udruženja može ovlastiti Izvršni odbor na donošenje prečišćenog teksta Statuta.

Glasanje o izmjenama i dopunama Statuta vrši se na način predviđen članom 23 Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta vrši Izvršni odbor.

 

XV   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 40

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja, a potpisuje ih Predsjednik Udruženja kao lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja.

 

Član 41

Statut Udruženja crnogorskih sudija donijet je na Skupštini Udruženja od 11.12.1998. godine, a njegove izmjene i dopune 30.10.2011. godine i nove izmjene i dopune 29.10.2017. godine.

 

U Podgorici,                                                     

29.10.2017. godine                                                                                   

 

Hasnija Simonović

Predsjednica Udruženja sudija Crne Gore