Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja sudija Crne Gore se uređuje rad Skupštine Udruženja sudija Crne Gore i druga pitanja od značajaUDRUŽENJE SUDIJA CRNE GORE

Broj: 4/09
Podgorica, 29.10.2009.godine

Skupština USCG na osnovu čl.16 Statuta Udruženja sudija Crne Gore, na sjednici održanoj 29.10.2009. godine u Podgorici donijela
POSLOVNIK O RADU
SKUPŠTINE UDRUŽENJA SUDIJA CRNE GORE

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja sudija Crne Gore (u daljem tekstu Poslovnik) se uređuje rad Skupštine Udruženja sudija Crne Gore (u daljem tekstu Skupština) i druga pitanja od značaja za rad Skupštine, u skladu sa Statutom Udruženja sudija Crne Gore (u daljem tekstu Statut).

Član 2.

Skupštinu čine predstavnici svih sudova u Crnoj Gori u skladu sa čl. 14 Statuta.

Član 3.

Skupština, prema čl.l 6 Statuta:
- usvaja Statut, Kodeks sudijske etike i njihove izmjene i dopune;
- utvrđuje program rada Udruženja;
- razmatra opšta pitanja iz okvira rada Udruženja i utvrđuje opšte smjernice za aktivnost Udruženja, te u tom dijelu zauzima stavove i o njima obavještava članove Udruženja i organe Skupštine;
- donosi Poslovnik o radu Skupštine i njegove izmjene i dopune;
- bira i razrješava Predsjednika, Sekretara i članove Izvršnog odbora;
- bira počasne članove Udruženja i
- obavlja druge poslove predviđene Statutom.


Član 4.

Rad Skupštine je javan.
Javnost, samo izuzetno, može da se isključi zbog naročito važnih razloga, i to odlukom na sjednici Skupštine.

II SJEDNICA SKUPŠTINE

SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 5.

Redovna Skupština zasijeda najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva Predsjednik USCG po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev IO USCG ili na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine, a po ukazanoj potrebi.


Član 6.

Poziv za Skupštinu se dostavlja u pismenoj formi.

U naročito opravdanim slučajevima, Predsjednik USCG može sazvati Skupštinu i putem telefona, e-maila ili na drugi pogodan način, o kojim razlozima je dužan da obavijesti Skupštinu na njenom zasijedanju.


Član 7.

Uz poziv za sjednicu Skupštine, se, po pravilu, dostavlja prijedlog dnevnog reda, a koji se u naročito hitnim slučajevima, može utvrditi i na samoj sjednici Skupštine.

TOK SJEDNICE

Član 8.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine, koji se bira na samoj Skupštini, a koga u odsustvu mijenja zamjenik, po pravilu, sudija sa najdužim sudijskim stazom i bira se na samoj Skupštini.
Skupštinom predsjedava radno predsjedništvo u sastavu od Predsjednika Skupštine i dva člana, koji se biraju na samoj Skupštini javnim glasanjem.


Član 9.

Prije otvaranja sjednice Skupštine, Predsjednik Skupštine utvrđuje tačan broj članova Skupštine, konstatuje da li je prisutan potreban broj članova Skupštine i stavlja na glasanje prijedlog članova radnog predsjedništva.

Skupština može da radi i punovažno odlučuje, ukoliko je prisutno više od polovine članova Skupštine.

Ukoliko Skupštini ne prisustvuje potreban broj članova, novo zasijedanje Skupštine se saziva u roku od 30 dana, na kojem zasijedanju Skupština može da radi i punovažno odlučuje ukoliko je prisutno više od trećine članova Skupštine.

Član 10.

Dnevni red sjednice utvrđuje Skupština i svaki član Skupštine može da predloži dopunu ili izmjenu dnevnog reda.

Skupština prethodno odlučuje o svakom prijedlogu za dopunu ili izmjenu dnevnog reda.


Član 11.

Vrijeme rasprave, po pravilu, traje najduže 10 minuta za svakog člana Skupštine, koje se može izmijeniti na prijedlog svakog člana Skupštine.


Član 12.

Predsjednik Skupštine daje i oduzima riječ i stara se o redu na sjednici.

Zbog povrede reda na sjednici prekoračenjem vremena rasprave ili kršenjem Poslovnika o radu Skupštine na drugi način, Predsjednik Skuštine će izreći opomenu ili će oduzeti riječ.


ODLUČIVANJE

Član 13.

Skupština punovažno odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Izuzetno, o donošenju Statuta Udruženja, njegovim izmjenama i dopunama i prestanku Udruženja, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova članova.

Odluke Skupštine se, po pravilu, donose javnim glasanjem.

Ako Skupština odluči, odluka se može donijeti i tajnim glasanjem, u kom slučaju se imenuje komisija od tri člana za sprovođenje postupka tajnog glasanja.

Član 14.

O svakoj tački dnevnog reda raspravlja se i odlučuje pojedinačno.

Predsjednik Skupštine utvrđuje sadržinu prijedloga o kojima se glasa, i nakon glasanja, konstatuje rezultate glasanja.

Kada se obavi razmatranje svih tačaka dnevnog reda i glasanje po istim, Predsjednik Skupštine zaključuje sjednicu Skupštine.


III ZAPISNIK SA SJEDNICE

Član 15.

O radu na sjednici Skupštine vodi se zapisnik koji obuhvata glavne podatke o radu na sjednici i sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja sjednice Skupštine, broj prisutnih članova Skupštine, ime Predsjednika Skupštine ili njegovog zamjenika, ako rukovodi sjednicom Skupštine, utvrđeni dnevni red, imena i bitne djelove izlaganja učesnika u raspravi, rezultate glasanja o svakoj tački dnevnog reda i sadržinu i naziv donijetih odluka i zaključaka.

Zapisniku se prilažu kopije materijala koji je bio razmatran na sjednici, a koje čine sastavni dio zapisnika.


Član 16.

Na prijedlog Predsjednika Skupštine, lice koje vodi zapisnik određuje Skupština.
Zapisnik potpisuju Predsjednik Skupštine, odnosno njegov zamjenik, ako rukovodi sjednicom Skupštine, i zapisničar.

Zapisnik sa sjednice se čuva u dokumentaciji Udruženja.


PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Skupštine.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE UDRUŽENJA SUDIJA
CRNE GORE,
Hasnija Simonović