Izvršni odbor USCG je na sjednici IO USCG održanoj dana 20.06, u Podgorici donio poslovnik o radu IO USCGUDRUŽENJE SUDIJA CRNE GORE

Izvršni odbor
Broj:
Podgorica, 20.06.2009.godine

Izvršni odbor USCG je na sjednici IO USCG održanoj dana 20.06, u Podgorici donio
POSLOVNIK O RADU IO USCG

 

Član 1.

Sjednice IO USCG saziva predsjednik IO USCG, po sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev najmanje 2/3 članova IO USCG.

Član 2.

Sjednice IO USCG se mogu održavati i putem telefona, kao i putem pismenog izjašnjavanja, u opravdanim slučajevima, kada to odluči predsjednik IO USCG.


Član 3.

Uz poziv za sjednicu IO, po pravilu se dostavlja predlog dnevnog reda. U naročito hitnim slučajevima, predlog dnevnog reda se može utvrditi i na samoj sjednici IO USCG.


Član 4.

Izvršni odbor može donijeti odluke ako sjednici prisustvuje većina članova i ako za iste glasa većina prisutnih članova.


Član 5.

Odluke IO USCG se donose javnim glasanjem.


Član 6.

O sjednicama izvršnog odbora se vodi zapisnik, kao i evidencija o sjednicama i odlukama IO USCG. Zapisnik vodi i potpisuje predsjednik IO USCG ili član IO USCG koga on odredi.


Član 7.

Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na sjednici IO USCG.

PREDSJEDNIK IO USCG
Dragana Djuranović