Sudski savjet Crne Gore je uvažio kao osnovanu inicijativu Udruženja sudija Crne Gore, koja je bila usmjerena ka rješavanju stambenih potreba crnogorskih sudija koje svoju funkciju vrše u sudovima van Glavnog grada. 

Ova inicijativa pokrenuta je nakon analize stambenih potreba crnogorskih sudija, kojom je utvrđeno da je zabrinjavajuće visok broj vršilaca sudijske fukcije koje svoj poziv vrše van Podgorice a koji nemaju potpuno ili adekvatno riješeno stambeno pitanje. Za svega trećinu od ukupnog broja tih sudija se može smatrati da su stambeno obezbijeđeni.

Nakon što je Sudski savjet uvažio inicijativu, a uzimajući u obzir nedostatak budžetskih sredstava za ovu namjenu, sledeći korak će podrazumijevati direktnu komunikaciju sa predsjednicima opština u kojima se nalaze sudovi, kako bi se našao najpovoljniji model za adekvatno rješavanje stambenih potreba crnogorskih sudija.